Informácie o spracúvaní osobných údajov


Vybavovanie oznámenia protispoločenskej činnosti


v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zák. č. 18/2018 Z. z.“):

 1.  Prevádzkovateľ
  ​​​​​​Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
  Adresa: Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
  e-mail: tn.ruvz@uvzsr.sk  tel.: +421 326 509 511
  Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle GDPR:  e-mail: zodpovedna.osoba.ruvztn@uvzsr.sk
   
 2.  Účely spracúvania osobných údajov
  Vybavovanie oznámenia protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie“) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 54/2019 Z. z.“).
   
 3.  Právne základy spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR
  Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa protispoločenskej činnosti.
   
 4.  Dotknuté osoby, o ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
  Oznamovatelia protispoločenskej činnosti.
   
 5. Právny nárok prevádzkovateľa na poskytnutie osobných údajov
  Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom k vybaveniu oznámenia podľa zák. č. 54/2019 Z. z.; v prípade neposkytnutia, alebo poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť k splneniu zákonnej povinností prevádzkovateľa a vybaveniu oznámenia. Osobné údaje „meno, priezvisko a adresa pobytu“ získava prevádzkovateľ z dôvodu potreby komunikácie s oznamovateľom počas vybavovania oznámenia.
   
 6. Doba uchovávania osobných údajov
  Osobné údaje dotknutých osôb bude prevádzkovateľ uchovávať počas troch rokov po skončení účelu spracúvania; po uplynutí týchto lehôt budú údaje zlikvidované v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
   
 7. Príjemcovia osobných údajov
  Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať osobné údaje dotknutých osôb iným subjektom cezhraničným prenosom a ani tretím stranám so sídlom v Slovenskej republike, s výnimkou ich poskytovania oprávneným subjektom podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky a v prípadoch zbavenia povinnosti mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zák. č. 18/2018 Z. z.
   
 8.  Automatizované individuálne rozhodovanie, profilovanie
  Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva profilovanie.
 9. Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov
  ​​​​​​Okrem práva na informácie, uvedené v bodoch 1 až 8, majú dotknuté osoby právo:
 • na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú,
 • na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov,
 • v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • na výmaz osobných údajov po skončení účelov spracúvania a uplynutí úložnej lehoty, vrátane likvidácie osobných údajov ktoré prevádzkovateľ spracúva na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, po odvolaní súhlasu dotknutou osobou,
 • podať sťažnosť - návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva vyplývajúce z GDPR.

V prípade otázok súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov, kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu poverenú prevádzkovateľom v zmysle GDPR.