Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024

Dňa 22.03.2024 sa uskutoční na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne každoročná akcia Svetový deň vody. Témou Svetového dňa vody v roku 2024 je „Voda pre mier“.
Odbornými pracovníkmi RÚVZ Trenčín bude vykonávané počas dňa 22.03.2024 v čase od 8:00 do 14:00 osobne (na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín), telefonicky (tel. č. 032/6509554) alebo e-mailom tn.voda@uvzsr.sk ,odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality vody.
Pri uvedenej príležitosti bude RÚVZ Trenčín dňa 22.3.2024 poskytovať možnosť objednania   skráteného laboratórneho rozboru vody z individuálnych vodných zdrojov (studne, zachytené pramene) – informácia o zdravotnej nezávadnosti – odber realizovaný žiadateľom [rozsah ukazovateľov: Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky (fekálne streptokoky), amónne ióny, dusičnany, dusitany, chemická spotreba kyslíka manganistanom]  (aktuálne platný cenník je možné nájsť na stránke Cenník RÚVZTN).   
Na objednávky skráteného laboratórneho rozboru vody realizované počas Svetového dňa vody 22.03.2024 bude aktuálna cena rozboru 40 € znížená na 30 € (dusičnany budú v rámci laboratórnej analýzy stanovené bezplatne). Samotnú objednávku bude možné vyplniť osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, resp. poslať e-mailom  tn.voda@uvzsr.sk. Vzor objednávkového formulára www.uvzsr.sk
Vzorku vody bude môcť záujemca doručiť osobne po dohode s pracovníkmi RÚVZ Trenčín. Vzorku vody je potrebné odobrať do vzorkovníc, ktoré budú poskytnuté žiadateľovi na RÚVZ Trenčín. Konkrétny termín osobného doručenia vzorky si bude môcť žiadateľ vybrať počas Svetového dňa vody v rámci kapacitných možností laboratória (žiadateľom bude k dispozícii zoznam časových termínov na vyzdvihnutie vzorkovníc a doručenia vzorky do laboratória RÚVZ Trenčín). Úhrada ceny za laboratórny rozbor bude realizovaná v hotovosti pri preberaní vzorkovníc na odber. Výsledky laboratórnych analýz budú zasielané žiadateľom len elektronicky prostredníctvom e-mailu (nutné je uviesť e-mail a telefónne číslom pri vyplnení objednávky dňa 22.03.2024).
 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť pripravil online dotazník „Mám rád vodu“. Cieľom dotazníka je bližšie spoznať postoje obyvateľov Slovenska a získať informácie o tom, ako vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov
a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník je dostupný na webovej stránke: https://www.uvzsr.sk

Počas Svetového dňa vody 22.03.2024 RÚVZ Trenčín nebude vykonávať bezplatné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov testovacími prúžkami  (dusičnany, dusitany)

Studne sú na Slovensku pomerne častým zdrojom zásobovania vodou, či už v oblastiach bez verejného vodovodu, alebo aj v obciach s verejným vodovodom. Jesseniova lekárska fakulta v Martine v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR pripravila dotazník pre ľudí, ktorí využívajú vodu z vlastnej studne.
Dotazník sa zameriava na postoje ľudí a starostlivosť o domovú studňu. Odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní. Vyplnenie dotazníka zaberie asi 10 minút. Nájdete ho na tomto odkaze. Vyplniť ho je možné do konca marca 2024.