Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac apríl 2023

HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  APRÍL 2023 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 253 kontrol z toho:

  • bežný ŠZD+PD – 174 kontrol
  • RAPEX – 79 kontrol
  • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  65 kontrol.

Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 28 rozhodnutí, 11 záväzných stanovísk a 1 rozhodnutie z vlastného podnetu. 
Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 53 vzoriek zo životného prostredia, 6 odberov od sentinelových lekárov, 118 sterov z prostredia a  9 vzoriek odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2023 bola odobratá aj 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade
Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HVBPaKV uložené 3 blokové pokuty v celkovej sume 180 €.
Na odd. epidemiológie bolo hlásených 177 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 166 opatrení.
V mesiaci apríl boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety,  z ktorých 1 bol po prešetrení zamestnancami odd. HVBPaKV vyhodnotený ako neopodstatnený a 1 bol odstúpený na RVaPS Michalovce. 
Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím: „Jarné trhy 2023“, konaný v dňoch 28.4.- 29.4.2023, ktorý bol po hygienickej stránke dobre zabezpečený.
Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 28 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 28 klientov, z ktorých 21 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 2 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. 
Od 11.4 2023 do 14.4.2023 bol v poradni zdravia realizovaný „Týždeň otvorených dverí poradní zdravia“ v rámci ktorého sa uskutočnila exkurzia poradne zdravia pre študentov stredných škôl s názornou ukážkou odberu kapilárnej krvi a premietania filmov v zasadačke RÚVZ Michalovce. Počas tohto týždňa bolo vyšetrených 21 klientov.


Prednášková činnosť
Pre deti MŠ: 
Zdravá strava
Pre žiakov ZŠ:
Školské ovocie a zelenina – 7. roč.
Projekt Viem čo zjem – 4.,6. roč.
Pre seniorov:
Prevencia úrazov seniorov 
KVCH


EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2023 bola charakterizovaná:   

  • výskytom črevných ochorení: hlásené boli 4 ochorenia na Salmonellovú enteritídu, 2 ochorenia na Bacilovú červienku /dyzentéria/ - šigelózu,  4 kampylobakteriálne  enteritídy, 12 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 7 ochorení hlásených ako nozokomiálna nákaza), 1 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica, 1 ochorenie na iné špecifikované bakteriálne infekcie, 1 ochorenie na Giardiózu  /lambliáza/, 17 Rotavírusových enteritíd, 5 akútnych gastroenteritíd zapríčinených vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy, 1 Askarióza.  
  • výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 38 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (7 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 6 zápalov žíl – phlebitis et trombophlebitis, 1 iná špecifikovaná septikémia, 2 bližšie neurčené pneumónie, 2 akútne zápaly priedušiek – bronchitis acuta,  1 bližšie neurčená akútna bronchitída, 1 Dekubitálny vred – preležanina, 12 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 3 infekcie po výkone nezatriedené inde,  3 ochorenia  na  COVID-19), 19 NN v PN Michalovce, n.o. (19 ochorení na COVID – 19).  
  • výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 67 ochorení.

MICHALOVCE:
Za mesiac apríl 2023 bolo hlásených 61 prípadov  pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 / chor. 56,21/100 000/, z toho 22 ochorení malo nozokomiálny charakter/ 3x NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., 19x PN Michalovce, n.o./ 
Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
10-14 r. – 1; 15-19 r. – 1; 25-34 r. – 4; 35-44 r. – 8; 45-54 r. – 9; 55-64 r.- 7; 65+ r. – 31.
Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 65+ ročných, v ktorej bolo hlásených 31 prípadov / chor. 180,43/100,00/.
Výskyt podľa obcí:
Michalovce –41;  Dúbravka – 3; Hažín – 1;Iňačovce – 1; Kaluža – 1;  Kusín- 1; Laškovce -  1;Malé Raškovce – 1; Moravany – 1; Pavlovce nad Uhom – 1; Ruská – 1; Vinné – 3; Voľa – 1; Vysoká nad Uhom – 1.    
Charakter výskytu: sporadický, rodinný.

SOBRANCE: 
Za mesiac apríl  2023 bolo hlásených 6 prípadov  pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 /chor. 26,81/100 000/. 
Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
 45-54 r. – 2; 55-64 r.- 2; 65+ r. – 2.
Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 55-64 r.- 2 prípady /chor. 67,36/100 000/.
Výskyt podľa obcí:
Sobrance – 1; Blatné Remety – 1; Bunkovce – 1; Inovce – 1; Koromľa – 1; Krčava – 1.  
Charakter výskytu: sporadický 
 

  • výskytom Tuberkulózy:  1 ochornie na latentnú tuberkulóznu infekciu 
  • nulovým výskytom:  PPCH,  hepatitídy, meningitídy
  • výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2993 ARO, z toho 93 CHPO a 88 komplikácií 

Michalovce: hlásených 2586 ARO,  z toho177  CHPO a 66 komplikácií
Sobrance: hlásených  407 ARO, z toho 116  CHPO a 22  komplikácii

Za mesiac apríl 2023  bol prerušený výchovno -  vzdelávací proces: 
ZŠ – 1 (ZŠ Vysoká nad Uhom)

Sentinelovými lekármi bolo vykonaných 6 odberov biologického materiálu (výter hrdlo + nos)  do odberového média.

  • výskytom chrípky vyvolanej identifikovaným vírusom chrípky: hlásených 16 ochorení u neočkovaných osôb, ochorenia potvrdené: vírus chrípky A – 1x, vírus chrípky A/H1/ - 4x, vírus chrípky B – 4x, vírus chrípky B /Austria1359417/2021 – like/ - 7x


Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. za apríl 2023:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 85 detí  
Potraty: 20 (z toho 6 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 1    
Nová drogová závislosť:  1, z toho tvrdé drogy 1