Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac marec 2024

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  MAREC 2024 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 345 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 290 kontrol
-    RAPEX – 55 kontrol
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  69 kontrol.
2. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 30 rozhodnutí, 175 rozhodnutí z vlastného podnetu a 16 záväzných stanovísk . 
3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 46 vzoriek zo životného prostredia, 4 odbery od sentinelových lekárov, 63 sterov z prostredia a 2 vzorky odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2024 bola odobratá aj 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
4. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HVBPKV uložená 1 bloková pokuta v sume 60 € 
5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 188 potvrdených ohnísk. V potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 246 opatrení.
6. V mesiaci marec bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet,  ktorý bol zamestnancami odd. HVBPKV  odstúpený na RVaPS Michalovce na prešetrenie ako kompetentnému orgánu úradnej kontroly potravín. 
7. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 12.03.2024 pre Rádio Košice rozhovor o aktuálnej situácii vo výskyte syfilisu VHA v okrese Michalovce a Sobrance.
8. Pri príležitosti Svetového dňa vody dňa 22.3.2024 boli na RÚVZ Michalovce vykonávané orientačné stanovenia obsahu dusičnanov a dusitanov (testovacími prúžkami pre semikvantitatívne stanovenie dusičnanov a dusitanov) vo vzorkách pitných vôd z domových studní. Spolu bolo vyšetrených 178 vzoriek vôd, z ktorých prekročenie NMH v ukazovateli dusičnany bolo v 37 vzorkách a dusitany  v 2 vzorkách.  Zároveň bolo poskytnuté odborné poradenstvo (osobné konzultácie) pre 65 osôb zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, spôsob a možnosti laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitných vôd. V rámci osobného odborného poradenstva bol poskytnutý aj informačný materiál „STUDŇA“ – umiestnenie a vybudovanie, „ZÁPLAVY“ – protiepidemiologické opatrenia, „Dezinfekcia vodného zdroja“, „Čo je potrebné vedieť o dusičnanoch“.
9. Na základe usmernenia ÚVZSR č. OHVBPKV/3326/3468/2024 zo dňa 30.01.2024 boli odd. OHVBPKV a HŽPaZ vykonávané cielené kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike: 
- v ZaSoSI bolo vykonaných 53 kontrol, z toho 28 kontrol (ŠZD 20, ÚK 8), ktoré poskytujú stravovanie 
- bolo skontrolovaných 28 zariadení, z toho 17 zariadení ktoré poskytujú aj stravovanie, 8 zariadení bez poskytovania stravovania a 3 zariadenia len s poskytovaním stravovania.
- nedostatky boli zistené v 1 ZaSoSI, ktoré poskytuje ubytovanie a stravovanie
- 27 ZaSoSI bolo bez nedostatkov
10. Na základe usmernenia ÚVZSR č. ÚVZSR/SEPP/3323/3456/2024 zo dňa 30.01.2024 boli odd. epidemiológie v spolupráci s odd. HVBPKV vykonávané cielené kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zdravotníckych zariadeniach pre dlhodobú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike. V 3 ZZ poskytujúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť sa vykonalo 7 kontrol, z toho ani v jednom neboli zistené závažné nedostatky.
11. Na základe usmernenia ÚVZSR č. OHVBPKV/6085/2024 zo dňa 20.03.2024 boli odd. OHVBPKV spolu s odd. HDM vykonávané cielené kontroly vysledovateľnosti OHVBPKV čerstvých jahôd v zariadeniach spoločného stravovania a zariadeniach školského stravovania z dôvodu, že čerstvé jahody boli predmetom varovného oznámenia v systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF č. 2024.1984 – Presence of Hepatitis A virus in strawberries from Morocco. V prekontrolovaných zariadenia (35 kontrol v ZSS a 26 kontrol v zariadeniach školského stravovaniach) vyššie uvedené jahody neboli zistené.  
12. Dňa 06.03.2024 bol listom zrušený zákaz návštev v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. v súvislosti so stabilizovaním epidemiologickej situácie vo výskyte ARO a CHPO v okresoch Michalovce a Sobrance a dňa 11.03.2024 aj na všetkých lôžkových oddeleniach v PN Michalovce, n.o. a RN Sobrance, n.o. 
13. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 22 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 5 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. 
14. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 20 klientov, z ktorých 14 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. 
15. Pri príležitosti Svetového dňa obezity ÚVZ SR v spolupráci s RÚVZ a Skutočne zdravou školou o.z., vyhlásil 2. ročník celoslovenskej výtvarne súťaže pre triedy základných škôl. Víťazom regionálneho kola sa stala trieda II.B zo základnej školy J. Švermu 6 v Michalovciach. 
16. Prednášková činnosť
Pre deti MŠ:
•    Zúbky
Pre žiakov ZŠ:
•    Zdravá výživy – prevencia obezity
•    Prevencia fajčenia
Pre študentov stredných škôl:
•    Prevencia onkologických ochorení.
Pre seniorov:
•    KVCH, prevencia obezity
•    Zdravá výživa, prevencia obezity  

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2024 bola charakterizovaná:   

a)    výskytom črevných ochorení: hlásené boli 3 ochorenia na Salmonellovú enteritídu, 1 ochorenie na Bacilovú červienku  /dyzentériu/ - šigelózu, 3 infekcie enteropatogénnymi Escherichia coli, 10  kampylobakteriálnych  enteritíd, 1 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica, 9 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 4 ochorenia hlásené ako nozokomiálne nákazy),1 Giardióza, 11 Rotavírusových enteritíd, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy, 3 ascariózy s črevnými komplikáciami.
b)    výskytom vírusovej hepatitídy A:  spolu bolo hlásených   11   ochorení 
Všetky ochorenia boli potvrdené sérologicky  /anti HAV IgM – pozit – 11x/.
Výskyt ochorení: sporadický, rodinný, epidemický 

•    Zamestnanci RÚVZ Michalovce vykonávajú priebežne epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákaz / rodina,  školské zariadenia, pracoviská/, za účelom ohraničiť ohnisko a nariadiť protiepidemické opatrenia: dezinfekcia, vyhľadávanie podozrivých z nákazy, vyhľadávanie podozrivých z ochorenia, zdravotná osveta, očkovanie 

•    Formou rozhodnutia RH  RÚVZ Michalovce  za mesiac marec 2024  bolo vydaných  174 opatrení.

c)    výskytom chronickej vírusovej hepatitídy C: hlásené 2 ochorenia  
d)    výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 68 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (4 Enterokolitídy zapríčinená Clostridiumd difficile 1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 4 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi,                      1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 kandidová stomatitída, 10 zápalov žíl – phlebitis et trombophlebitis, 6 flebitíd a tromboflebitíd povrchových ciev dolných končatín, 4 akútne infekcie DCD na viacerých a nešp. miestach, 1 chrípka s inými prejavmi na dých. orgánoch, vírus chrípky identifikovaný, 2 bližšie neurčené pneumónie, 5 neš. akútnych infekcií DDC, 1 absces pečene, 1 dekubitálny vred – preležanina, 19 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 3 infekcie v mieste operačného výkonu, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde, 3 ochorenia na COVID –19) a 1 NN v PN Michalovce,n.o (1 ochorenie na Impetigo). 
e)    výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásené 4 ochorenia (z toho 3 ochorenia hlásené ako NN na NsP Š. Kukuru Michalovce,a.s.)
f)    výskytom zoonóz: 1 ochorenie na  Tinea corporis 
g)    výskytom svrabu: hlásené 1  ochorenie
h)    nulovým výskytom:  meningitídy, tuberkulózy, PPCH  
i)    výskytom respiračných nákaz: 44 ochorení na varicellu bez komplikácií, 3 ochorenia chrípky vyvolanej identifikovaným vírusom chrípky (vírus chrípky A), 7 pneumónií vyvolaných respiračným syncyciálnym vírusom, 8 akútnych bronchitíd vyvolaných respiračným syncyciálnym vírusom
j)    výskytom akútne respiračného ochorenia a chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 3647 ARO, z toho 385 CHPO a 47 komplikácií 

Michalovce: hlásených 3204 ARO,  z toho 333  CHPO a 30 komplikácií
Sobrance: hlásených  443 ARO, z toho 52  CHPO a 17  komplikácii

Za mesiac marec 2024 bol prerušený výchovno- vzdelávací proces v 1 zariadení   

Sentinelovými lekármi za mesiac marec  2024 boli vykonané 4 odbery  biologického materiálu  / výter hrdlo + nos / do odberového média.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za marec 2024:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 84 detí (3 s vrodenou vývojovou chybou, 1 mŕtvonarodené, 1x dvojčatá) 
Potraty: 29 (z toho 18 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 1    
Nová drogová závislosť:  4, z toho tvrdé drogy 2