Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 47. kalendárny týždeň 2023

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 1051 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1771,6 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 123 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 207,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (46. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 42,2 %  a výskyt CHPO vyšší o 842 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (4504,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 32 osôb, čo predstavuje 3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (30), otitídy (1), sinusitídy (1).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi boli vykonané 4 odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 47. kalendárnom týždni 2023 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v MŠ Moravany a MŠ Bajany v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 123 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 916,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (46. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 61,6 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  6 až 14 ročných  (3255,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 3,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (2), sinusitídy (1).
V 47. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Michalovce hlásených 5 prípadov a v okrese Sobrance nebol hlásený prípad ochorenia na COVID  - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach