Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 45. kalendárny týždeň 2023

V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 1009 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1700,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 104 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 175,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (44. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 24,6 %  a výskyt CHPO vyšší o 30,4 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (4433,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 0,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (4), sinusitídy (1).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi boli vykonané 2 odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 45. kalendárnom týždni 2023 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v ZŠ Vrbnica a MŠ Vrbnica v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 


V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 167 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1119,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 2 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 13,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (44. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 54,4  % a výskyt CHPO nižší o 63,4 %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  6 až 14 ročných  (3824,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (0), sinusitídy (1).
V 45. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Michalovce hlásené 2 prípady a v okrese Sobrance nebol hlásený prípad ochorenia na COVID  - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach