Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 44. kalendárny týždeň 2023

V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 711 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1365,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 70 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 134,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (43. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 2,8 %  a výskyt CHPO nižší o 37,4 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (5103,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (17), otitídy (1), sinusitídy (1).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi boli vykonané 3 odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 44. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 


V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 119 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 725,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 6 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 36,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (43. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 59  % a výskyt CHPO vyšší o 6 %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2123,1/100 000). Priebeh ochorení u osôb nebol komplikovaný.
V 44. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Michalovce hlásených 8 prípadov a v okrese Sobrance bol hlásený 1 prípad ochorenia na COVID  - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach