Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 35. kalendárny týždeň 2023

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 144 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 261,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 5 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 9,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (34. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 46 %  a výskyt CHPO nižší o 21 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (831,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (0), sinusitídy (1).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 35. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 28 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 170,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (34. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 67,4 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (825,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 7,1 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (2), sinusitídy (0).
V 35. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 35. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce a v okrese Sobrance hlásený prípad ochorenia na COVID  - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach