Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 32. kalendárny týždeň 2023

V 32. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 196 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 677,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 4 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 13,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (31. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 86,43 %  a výskyt CHPO vyšší o 39,4 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1663,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5), otitídy (0), sinusitídy (0).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 32. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 32. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 27 akútne respiračné ochorenia (ARO), čo predstavuje chorobnosť 301,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (31. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 951 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1769,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 14,8 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (1), sinusitídy (2).

V 32. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 32. kalendárnom týždni 2023 nebol v okresoch Michalovce a Sobrance hlásený prípad ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach