Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 14. kalendárny týždeň 2024

V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 644 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1171,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 47 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 85,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (13. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 22 %  a výskyt CHPO nižší o 44 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (3213,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 0,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4), otitídy (0), sinusitídy (0).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi nebol vykonaný odber biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 14. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 
V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 87 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 583,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 2 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 13,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (13. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 40 % a výskyt CHPO vyšší o 13,4 %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (3420,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 10,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (7), otitídy (0), sinusitídy (2).
V 14. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 14. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Michalovce a Sobrance hlásené žiadne  ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach