Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 13. kalendárny týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 628 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1496,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 64 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 152,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 11 %  a výskyt CHPO nižší o 19 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (3968,0/100 000). Komplikácie neboli hlásené.
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi nebol vykonaný odber biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 13. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 
V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 73 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 978,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 49,4 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (4777,1/100 000). Komplikácie neboli hlásené.
V 13. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 13. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Michalovce a Sobrance hlásené žiadne  ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach