Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 12. kalendárny týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 874 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1677,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 98 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 188,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (11. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 28 %  a výskyt CHPO vyšší o 39,4 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (4528,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 0,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (1), sinusitídy (4).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi nebol vykonaný odber biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 12. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v ZŠ Staré v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 
V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 202 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1934,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 46 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 440,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (11. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 140,5 % a výskyt CHPO vyšší o 885,5  %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (5307,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (2), sinusitídy (1).
V 12. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 12. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Michalovce hlásené 2 prípady ochorenia na COVID – 19 a v okrese Sobrance nebol hlásený prípad ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach