Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 11. kalendárny týždeň 2024

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 798 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1313,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 82 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 134,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (10. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 27,6 %  a výskyt CHPO nižší o 24,4 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (4183,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (11), otitídy (0), sinusitídy (8).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi nebol vykonaný odber biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 11. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 
V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 108 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 804,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 6 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 44,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (10. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 120 % a výskyt CHPO vyšší o 45 %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2123,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 6,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (1), sinusitídy (4).
V 11. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 11. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Michalovce a Sobrance hlásené prípady ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach