Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 10. kalendárny týždeň 2024

V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 904 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1813,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 89 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 178,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (9. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 57,6 %  a výskyt CHPO vyšší o 139 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (4859,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 0,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (0), sinusitídy (4).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi boli vykonané 4 odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 10. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 
V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 60 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 365,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (9. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 43 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  6 až 14 ročných  (1757,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 8,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (2), sinusitídy (3).
V 10. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 10. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Michalovce hlásené 2 prípady ochorenia na COVID – 19, v okr. Sobrance neboli hlásené nové prípady ochorenia na COVID - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach