Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 6. kalendárny týždeň 2024

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 1596 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3151,5 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 325 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 641,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (5. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 4,3 %  a výskyt CHPO vyšší o 2,6 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (7738,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 0,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4), otitídy (0), sinusitídy (4).
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi bol vykonaný 1 odber biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 6. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v 11 školských zariadeniach  (MŠ Sliepkovce, Spojená škola J. Dózsu Veľké Kapušany, CMŠ sv. Efréma Veľké Slemence, ZŠ Hatalov, ZŠ P. Horova Michalovce, MŠ LNT Veľké Kapušany, ZŠ Petrovce nad Laborcom, MŠ Moravany, II. ZŠ Michalovce, Gymnázium Veľké Kapušany, ZŠ Veľké Slemence) v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 
V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 240 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3217,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 38 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 509,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (5. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 38 % a výskyt CHPO vyšší o 238 %.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  6 až 14 ročných  (16 113,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 6,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5), otitídy (8), sinusitídy (2).
V 6. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v 4 ZŠ (ZŠ s MŠ Úbrež, ZŠ s MŠ Krčava, ŠZŠ Sobrance, ZŠ s MŠ Krčava) v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 6. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Michalovce hlásené 4 prípady a v okrese Sobrance nebol hlásený prípad ochorenia na COVID  - 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach