Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 31. kalendárny týždeň 2023

V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 184 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 363,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 5 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 9,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (30. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 25 % a výskyt CHPO zostal rovnaký ako v minulom týždni.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1140,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (1), sinusitídy (0).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 31. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 3 akútne respiračné ochorenia (ARO), čo predstavuje chorobnosť 28,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (30. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 94 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  60 a viac ročných  (47,9/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný u chorých osôb.
V 31. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 31. kalendárnom týždni 2023 nebol v okresoch Michalovce a Sobrance hlásený prípad ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach