Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Michalovce dňa 16.2.2024

Dňa 16.2.2024 nebolo na RÚVZ Michalovce hlásené nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne bolo k 16.2.2024 hlásených  25 ochorení na VHA.
V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ Michalovce  2 aktívne ohniská VHA. 

Aktívne ohniská: 


Obec Trhovište
Dňa  16.2.2024 nebolo na RÚVZ Michalovce hlásené nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne je v obci Trhovište  hlásených  17 ochorení na VHA.


Opatrenia prijaté v obci Trhovište:

-    odborní zamestnanci RÚVZ MI  pri všetkých hlásených prípadoch vykonali epidemiologické šetrenie v ohnisku nákaz  v spolupráci so samosprávou, zástupcom Zdravých regiónov a zástupcami základnej školy, 
-    RÚVZ Michalovce z dôvodu predchádzania vzniku prenosného ochorenia VHA   vydal verejnú vyhlášku č. 48/2023 zo dňa 15.12.2023  a nariadil opatrenia – podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára najneskôr 72 od posledného kontaktu s VHA pozit osobou a podrobiť sa očkovania proti VHA – celé znenie verejnej vyhlášky je súčasťou zápisnice,
-    RÚVZ Michalovce nariadil ohniskovú dezinfekciu a vydal  rozhodnutia na výkon lekárskeho dohľadu a následné očkovanie u všetkých nahlásených úzkych kontaktov, 
-     nariadil zvýšenú úroveň upratovania a celkovú hygienu ako v inkriminovaných domácnostiach, tak v priestorov základnej školy, ktoré deti návštevu, vrátane prísneho dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny rúk úzkych kontaktov, ako u žiakov, tak aj u personálu školy,  
-    zabezpečil zdravotnú osvetu úzkych rodinných kontaktov, a zamestnancov ZŠ:  
o    preventívne opatrenia ochorení fekálno-orálneho prenosu, ktoré  sú najmä  prísne dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny prostredia, hygienické opatrenia na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, dodržiavanie technologických postupov pri príprave požívatín, správna likvidácia ľudských fekálií, kontrola dodržiavania zákazu poľnohospodárskeho využívania neasanovaných fekálií,
o    sledovanie zdravotného stavu – v tomto období môže veľmi ľahko dôjsť k nákaze ďalších osôb. Prvé príznaky ochorenia nie sú typické – môžu sa prejaviť ako chrípka, únava, teploty, svalové bolesti, bolesti brucha, zvracanie, nechutenstvo – neskôr sa môže objaviť – tmavý moč, svetlá stolica a žlté sfarbenie kože a očných bielkov – pri zistení týchto príznakov kontaktovať všeobecného lekára a riadiť sa jeho pokynmi.
o    RÚVZ Michalovce poskytlo  edukačný materiál „Infekčná žltačka – ŽLTAČKA – choroba nielen špinavých rúk“ – edukačný materiál vyvesiť na viditeľnom mieste. 

o     RÚVZ Michalovce upozornilo ZŠ Trhovište: 
Žiaci, ktorí boli v kontakte s chorým na VHA  môžu ďalej dochádzať do kolektívu s výnimkou prípadov, ktoré určí orgán na ochranu zdravia. V čase trvania karanténnych opatrení sa dotknuté osoby nemôžu zúčastniť akcií, pri ktorých sa požaduje "Prehlásenie rodičov" o tom, že príslušný orgán na ochranu zdravia, alebo lekár nenariadil dieťaťu karanténne opatrenia. Opatrenia sa nevzťahujú na osoby, u ktorých bola   laboratórne dokázaná  imunita proti typu vírusovej hepatitídy A, ktorému boli exponované, ako aj na osoby riadne očkované proti VHA (najskôr za 14 dní od očkovania).

RÚVZ Michalovce požiadalo samosprávu, aby bola aj zo strany samosprávy zabezpečená edukácia obyvateľstva  (dodaný edukačný materiál zo strany RÚVZ Michalovce) v súvislosti s výskytom VHA v obci a aby znenie verejnej vyhlášky bolo vhodnými prostriedkami podané verejnosti (obecný rozhlas) 


Obec Petrovce nad Laborcom
Dňa  16.2.2024 nebolo na RÚVZ Michalovce hlásené nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne je v obci Petrovce nad Laborcom  hlásených  8 ochorení na VHA.

Opatrenia prijaté v obci Petrovce nad Laborcom:

-    Odborní zamestnanci oddelenia epidemiológie RÚVZ v Michalovciach  naďalej vykonávajú vo všetkých hlásených ohniskách cielené epidemiologické vyšetrovania v spolupráci s rozvojovým tímom a asistentom osvety zdravia pôsobiacich v obci Petrovce nad Laborcom. 
-    RÚVZ Michalovce nariadil ohniskovú dezinfekciu a vydal  rozhodnutia na výkon lekárskeho dohľadu a následné očkovanie u všetkých nahlásených úzkych kontaktov, 
-    RÚVZ Michalovce z dôvodu predchádzania vzniku prenosného ochorenia VHA   vydalo verejnú vyhlášku č. 6/2024 zo dňa 26.1.2024 a nariadilo opatrenia – podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára najneskôr 72 hod. od posledného kontaktu s VHA pozit osobou a podrobiť sa očkovaniu proti VHA fyzickým osobám vo veku od dvoch rokov do pätnásteho roku veku (vrátane) s pobytom v obci Petrovce nad Laborcom v lokalitách s nízkym štandardom bývania, kde je možné zvýšené riziko vzniku prenosného ochorenia VHA. Verejná vyhláška Vám bude zaslaná po jej uverejnení vo Vestníku vlády.
-     nariadil zvýšenú úroveň upratovania a celkovú hygienu ako v inkriminovaných domácnostiach, tak v priestorov základnej školy a materskej školy, ktoré deti navštevujú, vrátane prísneho dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny rúk úzkych kontaktov, ako u žiakov, tak aj u personálu školy,  
-    zabezpečil zdravotnú osvetu úzkych rodinných kontaktov, a zamestnancov ZŠ:  
o    preventívne opatrenia ochorení fekálno-orálneho prenosu, ktoré  sú najmä  prísne dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny prostredia, hygienické opatrenia na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, dodržiavanie technologických postupov pri príprave požívatín, správna likvidácia ľudských fekálií, kontrola dodržiavania zákazu poľnohospodárskeho využívania neasanovaných fekálií,
o    sledovanie zdravotného stavu – v tomto období môže veľmi ľahko dôjsť k nákaze ďalších osôb. Prvé príznaky ochorenia nie sú typické – môžu sa prejaviť ako chrípka, únava, teploty, svalové bolesti, bolesti brucha, zvracanie, nechutenstvo – neskôr sa môže objaviť – tmavý moč, svetlá stolica a žlté sfarbenie kože a očných bielkov – pri zistení týchto príznakov kontaktovať všeobecného lekára a riadiť sa jeho pokynmi.
o    RÚVZ Michalovce poskytol edukačný materiál „Infekčná žltačka – ŽLTAČKA – choroba nielen špinavých rúk“ – edukačný materiál vyvesiť na viditeľnom mieste. 
o     RÚVZ Michalovce upozornil ZŠ a MŠ Petrovce nad Laborcom: 
o    osoby, ktoré boli v kontakte s chorým na VHA  môžu ďalej dochádzať do kolektívu s výnimkou prípadov, ktoré určí orgán na ochranu zdravia. V čase trvania karanténnych opatrení sa dotknuté osoby nemôžu zúčastniť akcií, pri ktorých sa požaduje "Prehlásenie rodičov" o tom, že príslušný orgán na ochranu zdravia, alebo lekár nenariadil dieťaťu karanténne opatrenia. Opatrenia sa nevzťahujú na osoby, u ktorých bola   laboratórne dokázaná  imunita proti typu vírusovej hepatitídy A, ktorému boli exponované, ako aj na osoby riadne očkované proti VHA (najskôr za 14 dní od očkovania).
-    RÚVZ so sídlom v Michalovciach  neodporúča v obci konanie hromadných podujatí. V prípade konania nevyhnutných hromadných podujatí je dôležité zabezpečiť splnenie týchto opatrení na zamedzenie ďalšiemu vzniku a šíreniu ochorenia:
-    zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dezinfekciu rúk účastníkov tohto podujatia dezinfekčným prípravkom s virucídnym účinkom a zariadenia na osobnú hygienu vybaviť tekutým toaletným mydlom v mechanickom dávkovači,
-    vo verejne prístupných budovách vykonávať mechanickú očistu a dezinfekciu všetkých povrchov, predmetov a dotykových plôch dezinfekčnými prípravkami na báze chlóru v intervale minimálne trikrát denne,
-    vo verejne prístupných budovách pri vstupe do priestorov zabezpečiť dezinfekciu rúk dezinfekčným prípravkom s virucídnym účinkom a zariadenia na osobnú hygienu vybaviť tekutým toaletným mydlom v mechanickom dávkovači.

RÚVZ Michalovce požiadal samosprávu, aby bola aj z ich strany  zabezpečená edukácia obyvateľstva v súvislosti s výskytom VHA v obci a aby znenie verejnej vyhlášky bolo vhodnými prostriedkami podané verejnosti (obecný rozhlas).