Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (RÚVZ CA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.

RÚVZ CA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 38. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 417 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 637,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 24, t. j. chorobnosť 36,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,2 % a chorobnosť (CHPO) klesla o 25,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1796,1/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 87 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 68 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (4) a sinusitídy (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 199 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 656,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho boli chrípke podobné ochorenia (CHPO) hlásené 3, t. j. chorobnosť 9,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 16,2 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 153,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1413,3/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 89 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 1,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 38. kalendárnom týždni 2023 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden vírus chrípky, RS vírus ani SARS-CoV-2.
V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 38. kalendárnom týždni 2023 boli v okrese Čadca hlásené 3 prípady ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci