Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (RÚVZ CA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.

RÚVZ CA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA

Pôvodná webová stránka RÚVZ CA

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 37. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 37. kalendárny týždeň 2023

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 357 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 562,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 31, t. j. chorobnosť 48,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 30,0 % a chorobnosť (CHPO) klesla o 6,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1579,7/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 87 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 64 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (6) a sinusitídy (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 201 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 783,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 1, t. j. chorobnosť 3,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 71,8 % a chorobnosť (CHPO) ostala nezmenená. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1120,9/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 67 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 37. kalendárnom týždni 2023 nebol sentinelovým odberom zachytený žiaden vírus chrípky, RS vírus ani SARS-CoV-2.
V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 7 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci