Aktuality

Späť Svetový deň obezity 2024

Nadváha a obezita sú civilizačné ochorenia s poruchou výživy, ktoré sú sprevádzané nadmerným ukladaním tukového tkaniva v organizme a predstavujú riziko pre zdravie. Nadváha spoločne s obezitou predstavujú z dlhodobého hľadiska vážny verejno-zdravotnícky problém tým, že sú významnou ovplyvniteľnou príčinou rozvoja vážnych chronických neprenosných ochorení. Vo svete dnes trpí obezitou viac ľudí ako podváhou, s výnimkou subsaharskej Afriky a Ázie. Obezita postihuje už aj najmladšie ročníky a podľa posledných štatistických údajov máme na Slovensku viac ako 12-tisíc obéznych detí evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast. Nadmerné ukladanie tuku v tele, má za dôsledok poškodenie zdravia. V roku 2021 obezita zapríčinila približne 2,8 milióna úmrtí na neprenosné ochorenia, vrátane kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky, rakoviny, neurologických porúch, chronických respiračných chorôb a porúch trávenia. Zastavenie nárastu obezity je nevyhnutné na boj proti stúpajúcej záťaži neprenosnými ochoreniami a na zlepšenie zdravia a spokojnosti pre všetkých.  Za vznikom obezity môže byť mnoho faktorov, často ide skôr o kombináciu viacerých faktorov ako len o jeden samotný. Najčastejšie ide o faktory ako je genetika, životné prostredie, životný štýl a návyky – napr. stravovanie v rýchlych občerstveniach, pitie sladených nápojov, nedostačená pohybová aktivita, stres, depresia, užívanie niektorých liekov (antidepresíva, steroidy, antikoncepcia) a pod. Medzi hlavné príčiny obezity patrí nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie, teda konzumácia väčšieho množstva kalórií, ako množstvo, ktoré spálite pri každodennej činnosti a cvičení. Energetický príjem tak prevyšuje energetický výdaj. 

Medzi najčastejšie používané metódy merania rizika obezity patrí BMI – Body Mass Index, teda index telesnej hmotnosti. BMI vie rozlíšiť optimálnu zdravú hmotnosť od nedostatočnej telesnej hmotnosti (podvýživa) alebo od nadmernej hmotnosti (nadváha, obezita). Ak je výsledná hodnota BMI 30,0 a viac, hovoríme o obezite. Zbystrieť a upraviť životosprávu však treba už v čase, keď je výsledná hodnota BMI v rozmedzí od 25,0 do 29,9. V tomto štádiu hovoríme o nadváhe, teda o predstupni obezity. BMI sa počíta podľa vzorca BMI = hmotnosť v kg : (telesná výška v m)²

Vzorec pre výpočet BMI = hmotnosť/výška2

Typy obezity
Obezitu delíme na základe viacerých charakteristík. Z hľadiska zdravotných rizík je dôležité nielen to, koľko tuku je v tele zastúpené, ale aj jeho rozloženie. Podľa rozloženia tukového tkaniva môže ísť o androidný alebo gynoidný typ obezity. Ak je tuk uložený najmä na bruchu a hrudníku, ide o tzv. mužský – androidný typ obezity, kedy tvar tela pripomína jablko. Druhým typom, pri ktorom je tuk orientovaný najmä na bokoch a stehnách a telo pripomína tvar hrušky, je ženský – gynoidný typ obezity. Rizikovejší je mužský typ obezity s uloženým tukom centrálne aj medzi brušnými orgánmi, ktorý signalizuje výrazne zvýšené riziko najmä srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky a cievnych mozgových príhod.

Ako predchádzať nadváhe a obezite ?
Správna výživa u človeka pozitívne pôsobí na kvalitu života, taktiež pôsobí preventívne voči viacerým chronickým neprenosným ochoreniam. V rámci zdravej výživy je vhodné dbať na zníženú konzumáciu tukov, jednoduchých cukrov a taktiež na znížené množstvo skonzumovanej soli. Dôležitá je limitovaná konzumácia pitia alkoholu a taktiež zamedzenie fajčenia. Do jedálnička je potrebné zaradiť značné množstvo zeleniny a ovocia, strukovín, rôznorodých obilnín či orechov. Rovnako je nevyhnutné dbať na pravidelné stravovanie v počte 5–6x denne, uprednostniť menšie porcie jedla v častejších intervaloch, nevynechávať raňajky a na konzumáciu jedla si nájsť vždy dostatok času. Vhodné je vyvarovať sa rýchlemu hltavému jedeniu a jedeniu zo zvyku alebo bez pocitu hladu. Netreba zabúdať ani na dostatočný pitný režim. Pitný režim súvisí so správnou výživou, je neoddeliteľnou súčasťou zdravej výživy a je nevyhnutný pre správne fungovanie organizmu. Základ tvorí dostatočne kvalitná pitná voda, ďalej sú vhodné pramenité a minerálne vody, bylinkové či ovocné nesladené čaje, prírodne neprisládzané ovocné a zeleninové šťavy. Pitný režim u dospelého človeka by mal denne zahŕňať približne 2-2,5 litra tekutín. 

Dbať treba aj na dostatočnú pohybovú aktivitu, snažte sa každý deň aspoň 20 až 30 minút venovať miernej fyzickej aktivite, akou je napríklad chôdza, plávanie či bicyklovanie. Pre spaľovanie tukov je najvhodnejší tzv. aeróbny pohyb (zadýchanie sa pri dostatočnej pohybovej intenzite, za trvalej účastí kyslíka), ide o cvičenia ako beh, plávanie, rýchla chôdza a pod. Zvoľte si formu pohybu, ktorá Vás baví a prináša Vám radosť, ak nie ste schopní vykonávať žiaden šport, snažte sa počas dňa stráviť aspoň určitý čas aktívne v rámci svojich možností (precvičte si nohy, ak celý deň stojíte alebo sedíte a pod.). 

Ďalším dôležitým krokom je dostatočný spánok. Odporúčaný čas pre spánok dospelého človeka je sedem až deväť hodín za noc. Neodporúča sa spať menej, ale ani viac. 

Týmito zásadami vieme zabrániť vzniku rôznych ochorení, ako napríklad obezite, kardiovaskulárnym ochoreniam (napr. vysokému krvnému tlaku), diabetu 2. typu (cukrovky) alebo rôznym onkologickým ochoreniam.

(Zdroj: https://www.who.int/, https://www.uvzsr.sk/web/uvz, https://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx, https://lekar.sk/clanky, https://zdravoteka.sk/)

 

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci