Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len „RÚVZ ZV“)
Nádvorná 3366/12
96001 Zvolen
IČO: 17335710
E-mail: zv.ruvz@uvzsr.sk
Tel.: 045 / 5552351

Štatutárny zástupca: Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA, regionálny hygienik

Zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba.ruvzzv@uvzsr.sk
Tel.: +421 445 514 103

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len „RÚVZ ZV“), ako orgán verejného zdravotníctva, pri realizácii úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, získava a následne spracúva Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov RÚVZ ZV ste dotknutou osobou - osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca RÚVZ ZV alebo jemu blízkou osobou.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), s internými bezpečnostnými smernicami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre RÚVZ ZV zároveň platí osobitný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s účelmi stanovenými prevádzkovateľom, ktoré sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach. V záznamoch je účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracovateľskej činnosti, opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov, kategórie príjemcov, označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, predpokladané lehoty na vymazanie a opis bezpečnostných opatrení.

Záznam o spracovateľských činnostiach

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú na túto činnosť preškolené. Spracúvajú ich na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnými smernicami prevádzkovateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Po skončení účelu spracúvania sú osobné údaje vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje sa likvidujú skartovaním, s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov a archivujú sa.

Na archiváciu sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom MZ SR, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zásady uchovávania dokumentov na RÚVZ ZV, vychádzajúce z uvedených predpisov sú popísané v internom riadiacom dokumente „Registratúrny poriadok a registratúrny plán“.

Vaše práva ako dotknutej osoby

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na RÚVZ ZV. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali do jeho odvolania.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

Prevádzkovateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len „RÚVZ ZV“)
Nádvorná 3366/12
96001 Zvolen
IČO: 17335710
E-mail: zv.ruvz@uvzsr.sk
Tel.: 045 / 5552351
Štatutárny zástupca: Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA, regionálny hygienik

Zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba.ruvzzv@uvzsr.sk
Tel.: +421 445 514 103

Účel spracúvania osobných údajov na získanom obrazovom zázname

Získavanie kamerových záznamov je oprávneným záujmom RÚVZ ZV za účelom bezpečnosti a ochrany majetku RÚVZ ZV, ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb (zamestnanci a návštevníci RÚVZ ZV), ktorí sa pohybujú v priestoroch RÚVZ ZV, odhaľovania kriminality v týchto priestoroch.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - GDPR – General DataProtectionRegulation (čl. 6 ods. 1 písm. f)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona)
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Prístup k získaným záznamom z bezpečnostných kamerových systémov

Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamerových systémov majú len preškolené a poučené osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť regionálnym hygienikom, a zamestnanci organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov RÚVZ ZV.

Aktuálny video záznam môžu sledovať len zamestnanci pokladne/podateľne, pričom prístup k uloženým obrazovým záznamom nemajú.

Poverenou osobou s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu je vedúci osobného úradu

Povinnosť mlčanlivosti

Prevádzkovateľ a zamestnanci, poverení spracúvaním obrazového záznamu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného kamerového systému. Osobné údaje, takto získané, nesmú poskytnúť, zverejniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi, získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie, alebo po skončení štátnozamestnaneckého / pracovného pomeru uvedených osôb. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a v právnych veciach.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje na obrazovom zázname z bezpečnostných kamier sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR, organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov RÚVZ ZV, orgánom činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie. Všetky úkony, spojené s poskytovaním obrazového záznamu z bezpečnostných kamier, môže vykonávať len regionálnym hygienikom poverená osoba s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu, ktorou je vedúci osobného úradu RÚVZ ZV.

Uchovávanie a likvidácia záznamov z bezpečnostných kamerových systémov

Záznamy z bezpečnostného kamerového systému sa ukladajú na serveri, ktorý je na túto činnosť určený. Ak záznam z bezpečnostného kamerového systému nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je automaticky zlikvidovaný premazaním najneskôr v lehote 3 dni odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Výnimku tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme, má právo požadovať túto nahrávku na základe písomnej žiadosti, adresovanej prevádzkovateľovi, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu (dátum, časové rozpätie, priestorové určenie). Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť záznam do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak sú v záznamoch viditeľné iné osoby, je potrebné záznam upraviť, napr. rozotretím. Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.