Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (ďalej len „RÚVZ ZA“)
Vojtecha Spanyola 27
011 71 Žilina
IČO: 17335876
E-mail: za.sekretariat@uvzsr.sk
Tel.: 041 / 7233843

Štatutárny zástupca:
MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH regionálny hygienik

Zodpovedná osoba:
zodpovedna.osoba.ruvzza@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (ďalej len „RÚVZ ZA“), ako orgán verejného zdravotníctva, pri realizácii úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, získava a následne spracúva Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov RÚVZ ZA ste dotknutou osobou - osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca RÚVZ ZA alebo jemu blízkou osobou.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), s internými bezpečnostnými smernicami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre RÚVZ ZA zároveň platí osobitný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s účelmi stanovenými prevádzkovateľom, ktoré sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach. V záznamoch je účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracovateľskej činnosti, opis kategórií dotknutch osôb a kategórií osobných údajov, kategórie príjemcov, označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, predpokladané lehoty na vymzanie a opis bezpečnostných opatrení.

Záznam o spracovateľských činnostiach

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú na túto činnosť preškolené. Spracúvajú ich na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnými smernicami prevádzkovateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Po skončení účelu spracúvania sú osobné údaje vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje sa likvidujú skartovaním, s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov a archivujú sa.

Na archiváciu sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom MZ SR, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zásady uchovávania dokumentov na RÚVZ ZA, vychádzajúce z uvedených predpisov a sú popísané v internom riadenom dokumente „Registratúrny poriadok a registratúrny plán“.

Vaše práva ako dotknutej osoby

  • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na RÚVZ ZA. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali do jeho odvolania.
  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov . Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
  • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je:

   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   Hraničná 12
   820 07 Bratislava 27
   tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214

   e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk