Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon priznáva možnosť poskytnutia ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti pred takým konaním zo strany zamestnávateľa, ktoré by ich mohlo negatívne zasiahnuť najmä v pracovnom, prípadne osobnom alebo rodinnom živote.

Zodpovednou osobou je podľa § 10 ods. 1 zákona:
JUDr. Oľga Kandráčová
Odbor dokumentačno-právny

Kontaktné údaje:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

telefonický kontakt: +421 326 509 515  ; +421 326 509 543
e-mail: tn.pravne@uvzsr.sk ; tn.riaditel@uvzsr.sk

Poverená osoba plní úlohy spojené s prijatím a preverovaním oznámení podaných oznamovateľmi, pričom v zmysle § 10 ods. 8 zákona je povinný prijať a preveriť oznámenie  a oznámiť oznamovateľovi výsledok  preverenie oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenie prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

Oznamovateľom je v zmysle § 2 písm. a) zákona:

fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo zamestnávateľovi o skutočnostiach týkajúcich sa protispoločenskej činnosti,

Podľa ustanovenia § 1 ods.3 zákona
 Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov,2) ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 4 zákona
Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo
a) blízku osobu oznamovateľa,
b) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda,
v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
c) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
d) osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
e) zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.


Podľa § 2 písm. b) zákona
oznámením
je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
Zákon definuje aj pojem kvalifikované oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
S odkazom na ust. § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno pod pojmom protispoločenská činnosť rozumieť:

  • konanie, ktoré je trestným činom, alebo
  • konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo
  • iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie,...).

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa § 2 písm. d) zákona rozumie:

Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prípadne závažnej protispoločenskej činnosti možno podať písomne, ústne do záznamu, telefonicky alebo e-mailom:

1.    Písomne:

  • do podateľne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne v uzatvorenej obálke s označením „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“; uzatvorená obálka bude bezodkladne postúpená na referát právny.

2.    Ústne do záznamu:

  • v pracovných dňoch a v pracovnom čase osobne u zodpovednej osoby alebo  u štatutára

3.    Telefonicky:

  • v pracovných dňoch a v pracovnom čase na telefónne číslo zodpovednej osoby: +421 326 509 515; +421 326 509 543

4.    E-mailom:

  • oznámenie v elektronickej podobe je možné uskutočniť zaslaním oznámenia na e-mailové adresy tn.pravne@uvzsr.sk ; tn.riaditel@uvzsr.sk tento spôsob podávania oznámení je prístupný nepretržite 24 hodín denne.

Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti zamestnanca, ktorý oznámenie podal. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

Informácia o spracúvaní osobných údajov