Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ systému:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.Box 26
820 09 Bratislava 29

IČO: 00607436
E-mail: ruvzba@uvzsr.sk

Tel.: +421 2 4333 8286
Vrátnica: +421 917 426 111
Sekretariát: +421 2 4333 8298
+421 917 235 848
eMail: ba.sekretariat@uvzsr.sk

 

Štatutárny zástupca:
Mgr. Eva Fitzová, MPH.,
regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu

Zodpovedná osoba:
Ing. Ivan Kolka
Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany - časť Behynce
zodpovedna.osoba.ruvzba@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ BA“), ako orgán verejného zdravotníctva, pri realizácii úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, získava a následne spracúva Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov RÚVZ BA ste dotknutou osobou - osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca RÚVZ BA alebo jemu blízkou osobou.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre RÚVZ BA zároveň platí osobitný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s účelmi stanovenými prevádzkovateľom, ktoré sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach. V záznamoch je zoznam osobných údajov, ktoré sa v danom informačnom systéme spracúvajú, právny základ spracúvania, lehota na vymazanie. Sú v nich popísané spracovateľské operácie, ktoré sa s osobnými údajmi vykonávajú (poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie) a príjemcovia osobných údajov,  všetko s uvedením právneho základu týchto operácií.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú na túto činnosť preškolené. Spracúvajú ich na základe pokynov prevádzkovateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Po skončení účelu spracúvania sú osobné údaje vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje sa likvidujú skartovaním, s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov a archivujú sa.

Na archiváciu sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom MZ SR, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zásady uchovávania dokumentov na RÚVZ BA, vychádzajúce z uvedených predpisov a sú popísané v internej smernici č. 1/2023 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave z 31.1.2023 o registratúrnom poriadku.

Vaše práva ako dotknutej osoby

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na RÚVZ BB. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali do jeho odvolania.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov . Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému