Ponuka práce

Výberové konanie 

Vyhlásené podľa § 5 zákona č. 552/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Názov zamestnávateľa: 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava

 1. Funkcia: 

Vedúci/a odboru objektivizácie faktorov životných podmienok

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 • VŠ II. stupňa, biologického alebo chemického zamerania,
 • prax v odbore najmenej 10 rokov
 • ovládanie anglického jazyka na úrovni B1
 1. Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
 • riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, koncepčný prístup k riešeniu pracovných úloh, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, profesionalita, analytické schopnosti,
 • ovládanie príslušných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s danou problematikou (najmä Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ...)
 • znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, internet – email, www, Outlook).
 1. Náplň práce:
 • riadenie a koordinácia činnosti odboru objektivizácie faktorov životných podmienok (ďalej len „OOFŽP“) v súlade so zásadami akreditácie odboru,
 • zodpovednosť v rozsahu pôsobnosti vedúceho odboru za plnenie úloh odboru,
 • zabezpečenie funkčnosti, racionalizácie práce a riešenie odborných problémov OOFŽP,
 • spracovávanie koncepčných a strategických materiálov OOFŽP vo verejnom zdravotníctve,
 • koordinácia a riešenie projektov zabezpečujúcich preventívnu ochranu a podporu zdravia na celoslovenskej a regionálnej úrovni,
 • zabezpečovať zastupovanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rozsahu pôsobnosti odboru v zmysle poverenia ÚVZ SR,
 • podieľať sa na výučbe a výchove študentov a iných odborných pracovníkov odboru,
 • samostatne vykonávať špecializované odborné a diagnostické práce v objektivizácii mikrobiologických faktorov životného a pracovného prostredia náročnými vyšetrovacími metódami v súlade s Kartou pracovníka akreditovaného laboratória OOFŽP,
 • koordinovať zavádzanie nových metód a postupov v súlade s preberaním ISO a EU noriem vrátane výskumu vývoja a verifikácie špecializovaných mikrobiologických metód,
 • organizovať a zabezpečovať medzirezortnú činnosť v odbornej, legislatívnej a výskumno-vývojovej činnosti v oblasti mikrobiologickej bezpečnosti potravín,
 • zodpovednosť za meradlá používané pri práci zamestnancov odboru,
 • dodržiavanie zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov odboru,
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z organizačného poriadku a smerníc ÚVZ SR,
 • spracúvanie osobných údajov podľa platnej legislatívy v súlade s poverením na spracovateľské činnosti s osobnými údajmi, podpísaným hlavným hygienikom Slovenskej republiky.
 1. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
 2. Termín nástupu: dohodou
 3. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná prihláška do výberového konania spolu s profesijným životopisom a motivačným listom,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní a všetky dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do 15. 04. 2024 na adresu: 

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava alebo osobne v podateľni Úradu verejného zdravotníctva SR, pod značkou VK – OOFŽP – 2024

Kontaktná osoba: Iveta Juroleková, 02/49 284 382, iveta.jurolekova@uvzsr.sk