Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2014 - Informácia pre verejnosť

Podľa čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej ,,smernica o vodách na kúpanie'') má Slovenská republika pred začatím každej kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o zozname vôd určených na kúpanie.

Voda určená na kúpanie (VUK)

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť
15. októbra 2012, sa nahrádza doteraz používaný termín voda vhodná na kúpanie za termín voda určená na kúpanie.

VUK je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou KÚŽP a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa, nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

VUK sú prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou a vysokou návštevnosťou. Neznamená to, že aj ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.

O aktuálnych výsledkoch monitorovania VUK a aj ďalších prírodných lokalít bude verejnosť po 15. júni v pravidelných týždňových intervaloch informovaná na stránke www.uvzsr.sk.

VUK sa sledujú podľa požiadaviek smernice o vodách na kúpanie a údaje o kvalite vody sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Od roku 2011 sa hodnotí kvalita vody na kúpanie na základe percentilného zhodnotenia funkcie log10 normálnej hustoty pravdepodobnosti mikrobiologických údajov získaných z konkrétnych VUK a VUK klasifikujú sa do stavov výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.

Slovenská republika je povinná každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny stanoviť Zoznam VUK a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny.  

Kúpacia sezóna (KS) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

Do zoznamu vôd určených na kúpanie je pre kúpaciu sezónu 2014 zaradených 33 najvýznamnejších prírodných vodných plôch, z ktorých však 2 budú zatvorené z dôvodu výkonu rekonštrukčných prác (Dolno Hodrušské jazero a Veľké Richnavské jazero).

Návrh lokalít bol dňa 29.4.2014 v súlade s článkom 11 smernice o vodách na kúpanie zverejnený na webovom sídle ÚVZ SR, pričom verejnosť sa mala možnosť k návrhu vyjadriť do 13.5.2014. Po zverejnení Zoznamu VUK 2014 nebola na ÚVZ SR doručená žiadna pripomienka.

 

V Bratislave, 9.6.2014


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky