Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z Hongkongu

Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

(TARIC codes 3924100011 a 3924100019)

v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

MUDr. Gabriel ŠIMKO, MPH
hlavný hygienik SR
Bratislava, 29. jún 2011

Od 01.07.2011 sa uplatňuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.

V súvislosti s týmto nariadením majú dovozcovia alebo ich zástupcovia pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong tieto povinnosti :

1.  Dovozcovia alebo ich zástupcovia sú povinní :

  • oznámiť aspoň 2 pracovné dni vopred predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielok pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny a Hongkongu emailom na adresu pp.dovoz@uvzsr.sk
  • zároveň sú povinní predložiť  ku každej zásielke riadne vyplnené vyhlásenie v slovenskom jazyku.

Požiadavky ako vypĺňať vyhlásenia :

  • tlačeným písmom
  • pre každú zásielku (pod pojmom zásielka sa rozumie určité množstvo polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb zahrnuté v tom istom (tých istých) doklade(-och), prepravené tými istými dopravnými prostriedkami a pochádzajúce z tej istej tretej krajiny) je nutné vyplniť samostatné vyhlásenie
  • identifikačný kód zásielky : tento kód obsahuje číslo kontajnera
  • druh a počet predmetov v zásielke : batch alebo lot number výrobkov v zásielke môžu byť uvedené v prílohe

Vyhlásenie je dostupné na www.uvzsr.skwww.ruvzpp.skwww.colnasprava.sk alebo http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/documents_en.htm.

K vyhláseniu je potrebné predložiť laboratórnu správu (test report), v ktorej sa uvádzajú :

  • analytické výsledky preukazujúce, že polyamídové kuchynské potreby neuvoľňujú do potravín alebo potravinových simulátorov primárne aromatické amíny v zistiteľnom množstve pričom detekčný limit sa ustanovuje na úrovni 0,01 mg/kg potravín alebo potravinových simulátorov,
  • analytické výsledky preukazujúce, že melamínové kuchynské potreby neuvoľňujú do potravín alebo potravinových simulátorov formaldehyd v množstve presahujúcom 15 mg/kg.

Vyhlásenie spolu s laboratórnou správou je potrebné zaslať do Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade elektronicky na adresu pp.dovoz@uvzsr.sk za účelom  posúdenia. Kompetentný pracovník po posúdení laboratórnej správy vyznačí vo vyhlásení či zásielka vyhovuje alebo nevyhovuje na prepustenie do voľného obehu.

Kontaktné údaje pracoviska ustanoveného ako špecifické miesto prvého uvedenia zásielok do EÚ :

RÚVZ so sídlom v Poprade
NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
Zdravotnícka 3
058 97 Poprad
Email : pp.dovoz@uvzsr.sk
Zodpovedná osoba : Ing. Milada Syčová
Telefón : 052/7125376
Fax : 052/7764446

V prípade, že dovozca nepredloží relevantné dokumenty (vyhlásenie, laboratórna správa) pre posúdenie vhodnosti zásielky na prepustenie do voľného obehu môže najneskôr do 5 dní predložiť chýbajúce dokumenty.

V prípade, že laboratórna správa nebude obsahovať všetky požadované informácie potrebné pre posúdenie (napr. názov výrobku, výrobcu, teplotu a čas testovania, použité potravinové simulátori, výsledky, popis analytickej metódy atď.) bude o tom dovozca informovaný emailom.

Originál potvrdeného vyhlásenia (s vyznačením či je zásielka vyhovujúca na prepustenie do voľného obehu alebo nie) bude najneskôr do jedného pracovného dňa, po dni keď dovozca predloží kompletne všetky relevantné dokumenty, zaslaný dovozcovi a tento originál vyhlásenia dovozca predloží na príslušnú pobočku colného úradu.

2. Zásielky polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (TARIC codes 3924100011 a 3924100019) sú prepustené do voľného obehu príslušným colným úradom po predložení originálu vyhlásenia, na ktorom bude vyznačené (po kontrole testovacej správy kompetentným pracovníkom z RÚVZ so sídlom v Poprade), že zásielky vyhovujú na prepustenie do voľného obehu.

3. Pri 10% zásielok je potrebné vykonať:

  • kontrolu totožnosti (je to vizuálna kontrola na zaistenie toho, aby sa sprievodné doklady k zásielke zhodovali s obsahom zasielky)
  • fyzickú kontrolu (je to odobratie vzorky na rozbor a laboratórne skúšky a akákoľvek ďalšia kontrola potrebná na overenie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa uvoľňovania PAA a formaldehydu ustanovenými v nariadení Komisie č. 2011/10)

Tieto kontroly budú vykonávané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktoré vykonajú odber vzoriek v colnom priestore alebo v dočasnom sklade deklaranta a zašlú na laboratórne vyšetrenie do RÚVZ so sídlom v Poprade. Spôsob výberu zásielok, ktoré budú podliehať kontrole totožnosti a fyzickej kontrole podlieha internému usmerneniu. Tieto zásielky budú prepustené do voľného obehu až po ukončení laboratórnych rozborov, vypracovaní protokolu o skúške a po označení vo vyhlásení, že zásielka je vyhovujúca na prepustenie do voľného obehu.

Príloha : Vyhlásenie, ktoré je potrebné vypísať a predložiť v prípade každej zásielky polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong. (rtf, 179 kB)