Stánkový a ambulantný predaj potravín

Stánkový predaj je predaj zo stánku s trvalým stanovišťom s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou.
Ambulantný predaj je

  • predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom
  • predaj na prenosných predajných zariadeniach
  • predaj v pojazdnej predajni
  • sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou

Pre podnikateľov v predmetnej oblasti je dôležité poznať legislatívu a súvisiace povinnosti.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na tejto stránke.