Správy z výkonu ŠZD, ÚKP a mimoriadnych kontrol za rok 2012