Skúška odbornej spôsobilosti

Niektoré z odborných spôsobilostí si vyžadujú skúšku. Tá sa realizuje pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.

Každú časť skúšky komisia hodnotí samostatne hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel v obidvoch častiach skúšky.

Podrobnejšie informácie o skúške.