Psychická pracovná záťaž

Nadmerná psychická záťaž je jedným z nepriaznivých faktorov životného prostredia. Má aj svoju samostatnú legislatívu:

  • Vyhláška MZ SR č. 542/2007  Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
  • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod P).

Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci povinný

  • zabezpečiť posúdenie psychickej pracovnej záťaže zamestnancov,
  • zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú pracovnú záťaž zamestnancov.

Podrobnejšie informácie o povinnostiach podnikateľa v predmetnej oblasti nájdete na tejto stránke.