Odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb

Niektoré podnikateľské aktivity sa môžu týkať odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná (§ 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Náležitosti oznámenia o odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sú uvedené v § 41 ods. 14 zákona č. 355/2007 Z. z.

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Doplnkové informácie k danej problematike sú na tejto webovej stránke.