Nové potraviny – zmeny od 1.6.2024

Dňa 1.6.2024 nadobudol účinnosť zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmeny podľa zákona č. 355/2007 Z. z. týkajúce sa nových potravín:

  • od 1.6.2024 už nemajú fyzické osoby – podnikatelia ani právnické osoby povinnosť oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) umiestnenie novej potraviny na trh v SR
  • od 1.6.2024 ÚVZ SR neprijíma oznámenia o zložení a označení nových potravín, ktoré sa umiestnia na trh a nevedie register výrobcov a dovozcov nových potravín.

Dôvodom pre tieto zmeny je zosúladenie požiadaviek zákona č. 355/2007 Z. z. s požiadavkami právnych predpisov Európskej únie.

Stále platí, že na trh EÚ je možné umiestniť iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu nových potravín.

Viac informácií o nových potravinách je uvedených v článku Nové potraviny - Novel Food.