Nové potraviny a podnikateľ

Nová potravina je akákoľvek potravina, ktorá nebola v EÚ pred 15.5.1997 vo významnej miere používaná na ľudskú spotrebu a ktorá patrí aspoň do jednej z kategórií uvedených v definícii novej potraviny v nariadení EP a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách (nariadenie).

Na trhu EÚ je možné umiestniť iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené EK a zaradené do únijného zoznamu nových potravín, alebo ktoré sa používajú v potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označenie.

Pre podnikateľov, ktorí majú záujem o umiestnenie nových potravín na slovenský trh, sú dôležité informácie na tejto webovej stránke.