Kozmetické výrobky - informácie pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov

Kozmetický výrobok (KV) je podľa čl.2 ods.1 písm. a) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch definovaný ako každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu.

Kozmetickým výrobkom nie je látka alebo zmes, ktorá sa má prehltnúť, vdýchnuť, vpichnúť alebo implantovať do ľudského tela.

Oblasť kozmetických výrobkov patrí medzi silne regulované odvetvia, preto je vhodné pre príslušných podnikateľov mať k dispozícii viac odborných informácií.

Tieto nájdete na tejto webovej stránke.