Klasifikácia zariadení pre deti a mládež

Zariadenia pre deti a mládež sú:

  1. zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,  
  2. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
  3. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť  starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa
  4. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b)
  5. zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov o jednotlivých zariadeniach nájdete na tejto webovej stránke.