Kategórie práce

Kategorizácia prác zamestnancov je jednou z dôležitých povinností podnikateľov.

Práce sa zaraďujú do štyroch kategórií (kategória 1 až 4) podľa úrovne expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia a na základe prípadných zmien zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci (§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Kritériá na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia sú určené vo Vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých kategórií prác nájdete na tejto webovej stránke