Karcinogénne a mutagénne faktory

Týmito faktormi sú najmä nebezpečné chemické látky.
Ich problematiku pokrýva „Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov“

Karcinogénny faktor je

  • látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu
  • látka, zmes alebo pracovný proces s rizikom chemickej karcinogenity uvedené vyhlášky prílohe č. 1 alebo látka alebo zmes uvoľňovaná v pracovných procesoch uvedených v prílohe č. 1,

Mutagénny faktor je

látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu.

Podrobnejšie informácie o problematike a povinnostiach podnikateľa v predmetnej oblasti nájdete na tejto stránke.