Potraviny ponúkané na predaj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového predaja) - informácia pre spotrebiteľov

Jedným zo základných cieľov potravinového práva Európskej únie je zabezpečenie ochrany života, zdravia a záujmov spotrebiteľov vo vzťahu k potravinám a tovaru podliehajúcemu požiadavkám potravinového práva. Spotrebiteľom môžu byť ponúkané len bezpečné potraviny a to spôsobom, ktorým sa poskytnú informácie o potravine, na ktoré majú spotrebitelia právo a ktoré sú kľúčovým nástrojom pri ich rozhodovaní o kúpe.

V súčasnosti narastá ponuka predaja potravín a tovaru podliehajúcemu požiadavkám potravinového práva prostriedkami komunikácie na diaľku. Prostriedky komunikácie na diaľku sú podľa čl. 2 ods. 2 písm. u) nariadenia EP a Rady č. 1169/2011 akékoľvek prostriedky, ktoré možno bez súčasnej fyzickej prítomnosti dodávateľa a spotrebiteľa použiť na uzavretie zmluvy medzi týmito stranami. Z uvedeného vyplýva, že medzi takéto prostriedky možno zaradiť napr. inovatívne internetové formy predaja prostredníctvom webových stránok, online sociálnych médií, online trhových miest ale aj v minulosti zaužívané formy komunikácie prostredníctvom letákov, časopisov, novín, katalógov, atď. Potraviny ponúkané takýmto spôsobom a takisto prevádzkovatelia potravinárskych podnikov (PPP) musia spĺňať požiadavky potravinového práva.

Podľa čl. 14 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 178/2002 potraviny umiestnené na trhu EÚ musia byť bezpečné. Za nebezpečné sa považujú potraviny zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu, tak ako ustanovuje čl. 14 ods. 2 tohto nariadenia. Ďalšou zo základných požiadaviek je, aby potraviny boli správne označené v súlade s požiadavkami potravinového informačného práva, ktorého základ tvorí nariadenie EP a Rady č. 1169/2011. Podľa čl. 7 ods. 2 nariadenia EP a Rady č. 1169/2011 informácie o potravinách musia byť presné, jasné a ľahko zrozumiteľné. Primárna zodpovednosť za bezpečnosť potravín a ich správne označenie sa kladie na zodpovedného prevádzkovateľa, tak ako ustanovujú čl. 17 nariadenia EP a Rady č. 178/2002 a čl. 8 nariadenia EP a Rady č. 1169/2011. Od týchto dvoch požiadaviek, bezpečnosti a správneho označenia sa odvíja celý rad ďalších požiadaviek, postupov, limitov a kritérií v rámci EÚ a SR, ktoré sú uvedené v európskych a národných právnych predpisoch, ktorých zoznam nájdete na našej stránke.

Povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Potraviny ponúkané na predaj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku musia spĺňať rovnaké zákonné kritériá, ako potraviny ponúkané na predaj v kamenných predajniach. Konkrétne podľa § 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách sú prevádzkovatelia povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane predaja na diaľku dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.

PPP ponúkajúci potraviny na predaj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku musia najmä:

 • dodržiavať požiadavky potravinového práva (čl. 17 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 178/2002)
 • umiestniť na trh len bezpečné potraviny (čl. 14 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 178/2002)
 • určiť zaviesť a zachovávať postup alebo postupy založené na zásadách HACCP (čl. 5 ods. 1 nariadenia EP a Rady 852/2004)
 • zabezpečiť správne označenie potravín, aby nezavádzali spotrebiteľov (čl. 16 nariadenia EP a Rady č. 178/2002, čl. 6čl. 8 nariadenia EP a Rady č. 1169/2011)
 • oznámiť prevádzkareň príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín (§ 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z.)
 • v prípade umiestnenia na trh v SR výživových (potravinových) doplnkov predložiť oznámenie ÚVZ SR najneskôr v deň umiestnenia (§ 52 ods. 1 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z.,
 • oznámiť ÚVZ SR umiestnenie na trhu v SR potravín pre osobitné skupiny (PDV, NDV, POLÚCNSRH)
 • zverejniť na webovom sídle povinné informácie (§ 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 152/1995 Z. z.), ktorými sú:
  1. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,
  2. názov potraviny alebo výživového doplnku,
  3. cenu potraviny alebo výživového doplnku,
  4. dodacie podmienky a náklady na dodanie,
  5. platobné podmienky,
  6. obchodné podmienky.
 • vysledovateľnosť potravín aplikáciou princípu „jeden krok vpred a jeden krok späť“ (čl. 18 nariadenia EP a Rady č. 178/2002), v praxi ide o evidenciu záznamov a dokumentov, ktoré zahŕňajú:
  1. meno a adresa dodávateľa,
  2. názov a adresa podniku, ktorému sa potraviny dodali,
  3. dátum transakcie,
  4. názov výrobku,
  5. množstvo výrobku,
  6. identifikátor, ako napríklad dátum spotreby, dátum minimálnej trvanlivosti, číslo šarže a pod.
  7. číslo schválenia, ak je to relevantné.

Odporúčania pre verejnosť pri výbere potravín ponúkaných na predaj cez internet

Pri výbere potravín ponúkaných spotrebiteľom na predaj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä formou internetového predaja, odporúčame riadiť sa nasledovným postupom:

 • vyberajte potraviny z hodnoverných predajní / internetových predajní (hodnovernosť internetového obchodu zistíte na základe zverejnených informácií podľa § 6 ods. 4 zákona č. 152/1995 Z. z.,
 • uprednostňujte predajne / internetové predajne so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ,
 • pri výbere potravín venujte obzvlášť pozornosť obsahu informácií (povinné informácie, ako dátum minimálnej trvanlivosti / dátum spotreby, návod na použitie, osobitné podmienky skladovania, netto množstvo, krajina pôvodu a ďalšie, nepovinné informácie, výživové a zdravotné a tvrdenia, informácie pre potraviny pre osobitné skupiny , na kontrolu obsahu povinných informácií môžete použiť informačný systém označenia potravín (FLIS ),
 • pri kontrole zloženia sa zamerajte na kontrolu obsahu zakázaných látok, ktorých zoznam nájdete v prílohe III nariadenia EP a Rady č. 1925/2006. Taktiež sa zamerajte na obsah a formu vitamínov a minerálnych látok podľa prílohy I a prílohy II nariadenia EP a Rady č. 1925/2006 a na obsah prídavných látok a povolenú formu podľa nariadenia EP a Rady č. 1333/2008, prípadne obsah nových potravín, ktoré musia byť schválené Európskou komisiou a uvedené v únijnom zozname nových potravín. Máte možnosť  použiť užitočnú stránku o prídavných látkach v potravinách, stránku Európskej komisie o pridávaní vitamínov a minerálnych látok do potravín a článok o výživových (potravinových) doplnkoch,
 • rešpektujte upozornenia na etikete, pre koho potravina nie je vhodná (napr. nie je vhodná pre deti, tehotné ženy, prípadne dojčiace ženy a pod.), podmienky skladovania, návod na použitie a pod.,
 • v prípade výživových (potravinových) doplnkov neprekračujte odporúčanú dennú dávku,
 • nekonzumujte potravinu ak javí známky skazenia (zmena typickej farby, viditeľná prítomnosť plesní, hniloby, nepríjemný zápach a pod.),
 • nekonzumujte potravinu, ak je obal potraviny poškodený.