Potraviny pre osobitné skupiny – základné informácie, rozdelenie

Potraviny pre osobitné skupiny (POS) sa delia na:

1. Potraviny pre dojčatá a malé deti (PDMD)

  • počiatočná dojčenská výživa (PDV)
  • následná dojčenská výživa (NDV)
  • potraviny spracované na báze obilnín (PSBO)
  • detské potraviny (DP)

2. Potraviny na osobitné lekárske účely (POLÚ), ktoré môžu byť určené aj pre dojčatá a malé deti

3. Celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti (CNSRH)

Nariadenie EP a Rady č. 609/2013 (Nariadenie o POS) nahradilo od 20.7.2016 starší regulačný rámec upravujúci potraviny na osobitné výživové účely (dietetické potraviny), ktoré od tohto dátumu v EÚ neexistujú.

článku 2  ods. 2 sú definície (vymedzenia pojmov).

POS musia spĺňať všetky požiadavky právnych predpisov (PP) EÚ uplatniteľné na potraviny.

Požiadavky v nariadení o POS majú prednosť pred akoukoľvek protichodnou požiadavkou PP EÚ uplatniteľného na potraviny.

Medzi potraviny v minulosti regulované podľa staršieho regulačného rámca do 19.7.2016, u ktorých sa nepodarilo dospieť ku konsenzu / nie je potrebná ďalšia regulácia / tieto potraviny od 20.7.2016 neexistujú, patria:

1. Potraviny pre diabetikov (chýba vedecký základ na stanovenie osobitných požiadaviek na zloženie) – správa

2. Potraviny pre športovcov (existujú odlišné názory ČŠ na rozsah pôsobnosti osobitných PP, počet podkategórií, kritériá na stanovenie požiadaviek na zloženie, atď.) – správa

3. Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti (článok 12) – („nápoje na výživu malých detí“, „mlieko na podporu rastu“, „mlieko pre batoľatá“ alebo „mliečne nápoje pre malé deti“) – ďalšia regulácia nie je potrebná – správa

Tieto 3 kategórie potravín sú dnes regulované horizontálnymi právnymi predpismi pre bežné potraviny.

Viac informácií o POS je k dispozícii na stránke EK.