Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Späť Odborníci na radiačnú ochranu z ÚVZ SR: Radíme, ako rozpoznať podozrivý predmet v kovošrote

Úrady verejného zdravotníctva po celom Slovensku pokračujú v kampani zameranej na vyhľadávanie a záchyt rádioaktívnych materiálov v kovovom šrote. V zberných dvoroch a širšej verejnosti naši odborníci na radiačnú ochranu približujú možnosti, ako rozpoznať podozrivý predmet a ako správne postupovať pri jeho náleze.

Technológie, ktoré využívajú zdroje ionizujúceho žiarenia, sa používajú v mnohých oblastiach života na celom svete – a to nielen v jadrovej energetike, ale aj napríklad v priemysle, poľnohospodárstve, medicíne, baníctve či vo výskume. Aby boli pre ľudí prínosom a nie rizikom, je nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia potrebný intenzívny dohľad a aj nakladanie s nimi upravujú prísne právne predpisy.

„V dôsledku neznalosti či nedbanlivosti sa rádioaktívne materiály môžu dostať aj do zberní kovošrotu. Najmä ak ide o rádioaktívne materiály z obdobia Československa, ku ktorým sa nikto nehlási a nie je možné jednoznačne určiť, kto je ich vlastníkom,“ približuje motiváciu kampane RNDr. Veronika Drábová, PhD., vedúca Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR.

Najdôležitejšie znaky podozrivých predmetov

Niektoré zberné dvory sú vybavené detekčnou bránou, ktorá okamžite upozorní na prítomnosť zdroja ionizujúceho žiarenia v privezenom materiáli, alebo na identifikáciu rádioaktívnych látok využívajú ručné detekčné zariadenia. Zároveň ale platí, že rozpoznaním podozrivého predmetu je možné zabrániť potenciálnemu nebezpečenstvu.

V kontrolovanom materiáli je potrebné si ako prvé všímať:

1. Označenie symbolom alebo znakom radiačného nebezpečenstva,

Označenie symbolom alebo znakom radiačného nebezpečenstva

2. vysokú hmotnosť relatívne malých predmetov,

vysokú hmotnosť relatívne malých predmetov

3. atypické tvary rôznych tieniacich a prepravných kontajnerov.

atypické tvary rôznych tieniacich a prepravných kontajnerov

Podozrivé predmety sa v žiadnom prípade nesmú otvárať alebo rozoberať (rezať, brúsiť, lisovať). Pri ich narušení hrozí veľké riziko odkrytia rádioaktívneho žiariča, ktorý môže byť súčasťou podozrivého predmetu, čo by mohlo spôsobiť plošné rozšírenie rádioaktívnej kontaminácie.

„Ak by došlo k poškodeniu podozrivého premetu, okamžite kontaktujte územne príslušný orgán radiačnej ochrany, ktorý zabezpečí okamžitú dozimetrickú kontrolu, prijme adekvátne opatrenia, informuje o náleze Policajný zbor a vyzve príslušné organizácie na dohľadanie a likvidáciu predmetného záchytu,“ upozorňuje RNDr. Veronika Drábová, PhD.

Na stiahnutie: Leták pre zberné dvory (pdf, 526 kB)

Kampaň na vyhľadávanie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívneho materiálu z činností vykonávaných v minulosti realizuje ÚVZ SR ako príslušný orgán v oblasti radiačnej ochrany v Slovenskej republike. Na kampani spolupracujú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Aktuality

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj