Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Nová aplikácia pomôže rodičom najmenších detí a ponúkne overené odborné informácie

UNICEF, Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a občianske združenie Pediatri deťom predstavili Bebbo - mobilnú aplikáciu pre rodičov detí od 0 do 6 rokov. S jej pomocou môžu sledovať a podporovať vývin svojho dieťaťa, monitorovať jeho rast, zaznamenávať preventívne prehliadky a očkovania a pritom získavať cenné rady a odporúčania.

fotografia z UNICEF, Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slo- venskej lekárskej spoločnosti a občianske združenie Pediatri deťom predstavujú Bebbo

“Dôležitou vlastnosťou aplikácie Bebbo je, že sú za ňou odborníci, lekári, pediatri. Rodičia tak majú istotu, že informácie, ktoré v nej nájdu, sú spoľahlivé a odborne podložené. Na internete sa totiž vo veľkej miere objavujú zastarané alebo nesprávne informácie zo zdrojov, ktoré často nemajú s odbornosťou nič spoločné. Rodičia tak v záplave protichodných informácií môžu nevedomky urobiť nesprávne rozhodnutia o zdraví svojho dieťaťa,” uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR.

„Nová aplikácia Bebbo je z môjho pohľadu výnimočným pomocníkom pre rodičov. Môžu v nej nájsť odpovede na svoje otázky aj o očkovaní, ktoré možno nestihli položiť pediatrovi v ambulancii alebo v našich Poradniach očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Nezabúdajme, prosím, že aj súčasní rodičia boli v detstve riadne zaočkovaní a vďaka tomu sa doposiaľ nestretli s ochoreniami ako napríklad čierny kašeľ, osýpky alebo záškrt. Rodič musí mať k dispozícii overené odborné informácie o očkovaní, aby sa mohol správne rozhodnúť s cieľom ochrániť zdravie svojho dieťaťa,” uzavrela MUDr. Červeňová.

Podrobnosti a linky na stiahnutie aplikácie nájdete v tlačovej správe (pdf, 303 kB).

Úrad verejného zdravotníctva SR

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj