Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Európsky týždeň testovania 2023: Otestujte sa na HIV

Využite možnosť testovania na HIV počas aktuálne prebiehajúceho Európskeho týždňa testovania.  Ako každý rok, koná sa týždeň pred Svetovým dňom boja proti AIDS (1. decembra).

“Testovanie ponúka 11 vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva s poradňami prevencie HIV/AIDS, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS, HIV Check Point Bratislava a niektoré laboratóriá klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj svojho všeobecného lekára,” uviedla PhDr. Júlia Adamčíková z Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR.

(Bližšie informácie o testovaní nájdete v nasledujúcom odkaze: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/poradne-prevencie-hiv-aids-v-sr.)

Testovanie je jediný spôsob, ako zistiť, či daná osoba je alebo nie je infikovaná vírusom HIV. 

“V súčasnosti tvorí podiel neskôr zistených infekcií HIV približne 39 %, čo je relatívne vysoké číslo. Testovaním sa umožní skorší záchyt HIV, následne rýchlejšie nasadenie liečby a zamedzenie šírenia infekcie ďalej,” upozornil PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH., hlavný hygienik SR.

“Včasná diagnostika, dôkladná a kontrolovaná liečba umožňujú ľuďom s HIV viesť dlhý život,” zdôraznila PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Poradne, v ktorých sa poskytujú osobné konzultácie s možnosťou odberu krvi na vyšetrenie anti-HIV protilátok, sú na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre, v Prešove, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom. Klient ich môže kontaktovať aj telefonicky alebo emailom.

Všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike poskytuje informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e-mailom.

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR
Hlavný hygienik SR

 

 

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj