Choroby z povolania

Niektorých z vašich zamestnancov pracujúcich v rizikovom prostredí sa môžu týkať choroby z povolania.

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná špecializovaným pracoviskom, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo alebo dermatovenerológia  (kožné lekárstvo).

Ohrozenie chorobou z povolania sú zmeny zdravotného stavu, ktoré vznikli pri výkone práce za nepriaznivých podmienok, v ktorých vznikajú choroby z povolania, ale poškodenie zdravia exponovanej osoby (zamestnanca) ešte nedosiahlo taký stupeň, aby sa dalo hodnotiť ako o chorobe z povolania. Ak by exponovaná osoba naďalej vykonávala prácu v rovnakých nepriaznivých zdraviu škodlivých podmienkach, choroba z povolania by následne vznikla.

Podrobnejšie informácie o problematike chorôb z povolania nájdete na tejto stránke.