Azbest

Súčasťou niektorých oblastí podnikania je aj práca so zdraviu škodlivým azbestom.

Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je dôležité z dôvodu ochrany zdravia eliminovať únik azbestových vlákien do ovzdušia bezpečnou manipuláciou s nimi.

Preto oprávnené fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby musia počas odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zabezpečiť bezpečné pracovné postupy a ochranné opatrenia na zníženie expozície azbestu u zamestnancov a obyvateľov (dodržanie schváleného pracovného postupu, resp. technológie odstraňovania, použitie určeného technického vybavenia,  použitie určených osobných ochranných pracovných prostriedkov, zabezpečiť likvidáciu odpadov s obsahom azbestu na skládke nebezpečných odpadov, atď.).

Podrobnejšie informácie o problematike práce s azbestom nájdete na tejto stránke.