Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 45. kalendárny týždeň 2023

V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 773 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1635,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,73 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4366,0/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 64 osôb, čo predstavuje 8,27 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (54). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (4) a pneumónie (6).

Ochorenia hlásilo 54 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni 2023 hlásených 81 ochorení (chorobnosť 171,4/100 000 osôb), čo predstavuje 10,47 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 18,18 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (366,0/100 000). 

 45. kalendárnom týždni 2023 nebolo hlásené laboratórne potvrdené ochorenie  na chrípku typu A a ani ochorenie vyvolané RS vírusom.   

V 45. kalendárnom týždni výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 1 materskej škole: MŠ Plechotice.  

V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 95 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR a antigénovými testami, čo je o 38,7 % mene ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.


MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove