Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (RÚVZ SL)

má územnú pôsobnosť pre okres Stará Ľubovňa.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Stará Ľubovňa. 

RÚVZ SL je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je RNDr. Mária Mancalová, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni v súvislosti s prichádzajúcim Svetovým dňom vody 2024 oznamuje, že bude vykonávať:

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z  radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 22. marca 2024 ( piatok ) bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na odd. HŽPaZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130). Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie donesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov dňa 22.3.2024 od 8,00 hod. do 11,30 hod (čistá 0,3 l plastová alebo sklenená fľaša).

Touto výzvou chceme prispieť k zvýšenému zdravotnému uvedomeniu občanov okresu v otázkach ochrany a podpory vlastného zdravia najmä z pohľadu prevencie ochorení súvisiacich s pitnou vodou.

Prostredníctvom online dotazníka „Mám rád vodu“, môžu spotrebitelia vyjadriť svoj názor  na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník je dostupný na webovej stránke: Online dotazník