Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 12. kalendárny týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 1056 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2160,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 126, čo predstavuje chorobnosť 257,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (11. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 0,18 % a výskyt CHPO je nižší o 23,2 %.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 103 prípadoch, čo je 9,8% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (69) a otitídy (34).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných a dosiahla 7733,4/100 000 obyv.

Lokálne epidémie neboli hlásené.

Počet prípadov COVID-19:
V 12. kalendárnom týždni bol hlásený jeden prípad ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie