Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 41. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 41. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 575 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1333,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 4018,0/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 15 prípadoch s 2,6% zo všetkých ARO. 
 • V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 61 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 141,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (914,3/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 41. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 4 prípady ochorení na Covid-19 u hospitalizovaných pacientov na Internom odd. VN n. o. v Rimavskej Sobote. V súvislosti s výskytom ochorení Covid-19 u pacientov na Internom oddelení vo Všeobecnej nemocnici n. o. v Rimavskej Sobote platí zákaz návštev.
 • V 41. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v 1 predškolskom zariadní a v žiadnom školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 232 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1120,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2032,4/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 17 prípadoch s 7,3% zo všetkých ARO. 
 • V 41. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásenývh 27 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 130,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. 
 • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 41. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených štrnásť prípadov na ochorenie Covid-19 z toho 8 prípadov z OLÚP n. o. Predná Hora. 
 • V 41. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO je zákaz návštev v celej NsP n. o. v Revúcej.V 41 KT nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


    Oddelenie Epidemiológie
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
    so sídlom v Rimavskej Sobote