Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 33. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 33. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 182 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 422,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 32,59%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1574,4/100 000 obyvateľov. 
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 4,9% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 6 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 13,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  klesla o 62,5%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (25,7/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 54% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 33. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 159 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 665,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 77,36%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1822,2/100 000 obyvateľov.  
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3,1% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 17 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 71,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. 
  • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 33. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote